Editor de texto enriquecido contenteditable html5

Voila! You can now edit them similar to how a or